Устав

УЧРЕДИТЕЛЕН УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «СИНЯ БЪЛГАРИЯ»

 

Приет на Учредително Общо събрание, състояло се в гр.София, на 15.02.2014г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Наименование и дефиниции

Чл.1. (1) Наименованието на сдружението е „Синя България“.

(2) Наименованието се изписва и на латиница по следния начин: „Sinya Bulgaria“.

 

Чл.2. Навсякъде в този устав:

а) под «Клубът», «футболния клуб», «отбора», «Левски-София» и др. такива се, има предвид „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД”- гр.София, регистрирано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията при Министерството на правосъдието с ЕИК 121660936, със седалище и адрес на управление: гр.София, район “Подуяне”, ул.”Тодорини кукли” № 47, стадион “Георги Аспарухов”;

б) под “сдружението” се има предвид Сдружение с нестопанска цел “Синя България”;

в) под “устав” се има предвид настоящия такъв;

г) под “адрес” се има предвид пощенски адрес; когато се има предвид електронен адрес – това се посочва изрично;

д) под “електронен път” се има предвид електронна поща (имейл); видео-конферентна връзка; както и други уебсайт транзакции, при които може да се удостовери самоличността на двете страни;

е) под “член” се има предвид пълнолетно, дееспособно физическо лице и/или действащо юридическо лице, прието за член на сдружението по предвидения в този устав ред;

ж) под “членствени права” се има предвид всички права и задължения на членовете на сдружението съобразно този Устав, Закона и решенията на Общото събрание на сдружението;

з) под “закон” се разбира преимуществено Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и действащото българско законодателство;

и) под “съд” се разбира компетентния български съд по регистрацията на сдружението.

 

Статут

Чл.3. (1) Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на Учредителното Общо събрание.
(2) Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.
(4) Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.

(5) Сдружението може да членува в други организации и да се сдружава с такива със сроден характер.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. (1) Седалището на сдружението е гр.София.

(2) Адресът на сдружението е:гр. София, ул.”Юрий Венелин” № 32, ет.2.

(3) Електронният имейл адрес на сдружението е: info@sinyabulgaria.org.

(4) Страницата (уебсайтът) в Интернет на сдружението е www.sinyabulgaria.org.

Срок

Чл.5. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

Определяне вида на дейност на сдружението

Чл.6. Сдружението ще осъществява дейност в частна полза.

 

Предмет на дейност

Чл.7. Предметът на дейност на сдружението е: набиране на средства и дарения за програми, който да подпомагат „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ АД”-гр.София; участие и подпомагане на работата по постигането на приоритетите на Клуба и неговите привърженици, които да бъдат доближени и синхронизирани, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, стига същата да не противоречи на основните цели на сдружението.

 

Основни цели на сдружението

Чл.8. Основни цели на сдружението са:

1. Да подкрепя балансирани, конструктивни и здрави отношения между Клуба и неговите привърженици.

2. Да бъде демократичен и представителен глас на привържениците на Клуба и да заздравява връзката между него и обществеността, върху която влияе клубът.

3. Да постига възможно най-голямо влияние от страна на привържениците и обществото върху управлението и собствеността на футболния клуб, с цел постигане на високи спортни резултати.

4.Да въздейства на настоящите и бъдещите членове на сдружението и Клуба за проповядването на отговорна и конструктивна ангажираност към обществото.

5. Да бъде модел и да подпомага в дейността им подобни сдружения на привържениците на спортни клубове, да организира и подпомага каузи в полза на обществото.

6. Да функционира демократично, справедливо, устойчиво, прозрачно и с добра финансова отговорност, както и да проповядва и насърчава Клуба да функционира по същия начин.

7. Да съдейства на футболния клуб и при възможност да му осигурява договори за спонсорство и/или реклама от страна на трети лица, с цел подпомагане на финансирането.

8. Да бъда позитивна, отворена, представителна организация, достъпна за всички привърженици на Клуба, независимо от тяхната възраст, пол, националност, доход, здравословно състояние, политически убеждения и религиозни вярвания.

 

Средства за постигане на целите на сдружението

Чл.9. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Осъществяване на тесен контакт с Клуба и информиране на неговите привърженици за състоянието му и неговото управление;
2. Организиране и осъществяване на програми за сътрудничество и подпомагане на футболния клуб;
3. Набиране на членски внос, парични и други средства от дарители за дейността на сдружението;
4. Сътрудничество със сродни национални, чуждестранни и международни сдружения и организации.

5. Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, която е свързана с предмета на основната му дейност. Приходите, реализирани от допълнителната стопанска дейност, се използват само и единствено за постигане на посочените в устава цели на сдружението.

 

Чл.10. Сдружението няма право да участва и неговите членове нямат право да го въвличат и/или участват от негово име в каквито и да било прояви, свързани с ограничаването на споменатите по-горе човешки права и свободи.

 

Чл.11.(1) Сдружението е неполитическа организация.

(2) Сдружението няма право да участва и неговите членове нямат право да го въвличат и/или участват от негово име в политически митинги, кампании, както и във всякакъв друг вид политическа дейност.

(3) Сдружението няма право да участва като член в политически партии, коалиции, съюзи и др.такива, както и да участва в политическия живот на страната.

(4) Политическите пристрастия и убеждения на членовете на сдружението са без значение за дейността му.

 

II. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения

Чл.12.(1) Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат както физически, така и юридически лица.

(2) Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което споделя
целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(3) Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя
целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и
плаща редовно членския си внос.

 

Чл.13. Всеки член на сдружението има право:
1. да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да избира органите на управление на сдружението;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на
управление вкл., но не само да получава преписи от счетоводни и други документи, отразяващи и предоставящи информация за финансовото състояние на сдружението и изразходването на неговите парични средства;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползва от имуществото на сдружението само доколкото това е необходимо за осъществяване на целите му;
6. да привлича спонсори, дарители, рекламодатели и други заинтересовани физически и
юридически лица от страната и чужбина, които да допринасят за развитието както на
дейността на сдружението, така и на футболния клуб;
7. да участва в разработването и реализацията на програми, проекти и мероприятия, свързани с целите на сдружението.

 

Чл.14. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да спазва разпоредбите на Устава на сдружението;
2. да работи за постигане целите на сдружението;

3. да изпълнява решенията на Общото събрание;

4. да плаща редовно определения членски внос;

5. да не извършва дейност, която противоречи на целите на сдружението.

Чл.15. (1) Членствените права на членовете-физически лица, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху трети лица при смърт, съответно при прекратяване.

(2) Членствените права на юридическите лица при преобразуване на последните, преминават върху законните им правоприемници.

(3) За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия Устав вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

 

Чл.16. (1) Всеки член на сдружението може да предостави упражняването на своите членствени права на определено от него лице, което задължително е член на сдружението. Предоставянето се осъществява въз основа на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, което се представя пред Управителния съвет от упълномощеното лице преди упражняването на правата на член на сдружението и се регистрира в съответния регистър. В случай, че условията от предходното изречение не са изпълнени, упълномощаването се счита за недействително.

(2) При осъществяването на хипотезата по горната алинея, упълномощителят отговаря пред сдружението за действията и бездействията на упълномощения.

(3) Членствените права могат да се осъществяват и по електронен път. В този случай, членът на сдружението заявява с писмена молба, че желае да упражнява членствените си права по електронен път, като в молбата посочва адрес на електронна поща, username за skype или други необходими разпознавателни и/или обозначаващи данни и сведения. При тези условия всички електронни съобщения изпратени от сдружението до съответния негов член се считат за редовно връчени и го обвързват. При същите условия всички електронни съобщения и/или изявления, отправени от съответния член до сдружението, се считат за направени от него и също го обвързват. При промяна на някои от предоставените на сдружението данни, съответният негов член е длъжен да уведоми същото в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на промяната. При вземането на всички решения, които засягат правата на регистрираните по този начин членове, Управителния съвет и Общото събрание са длъжни да дават подходящ срок на всички, които упражняват правата си по реда на тази алинея. В протоколите, които се водят на заседанията на Управителния съвет, респективно – в протоколите от Общите събрания, се отразяват всички становища, изявления и др.такива изразени от членовете, които са се регистрирали по горния ред, като при отчитане на гласуването по съответния въпрос се вземат предвид и гласовете на членовете, гласували по електронен път. Лицата, удостоверяващи с подписите си верността на протоколите, удостоверяват и верността на данните, получени по електронен път и касаещи упражняването на членствените права по този начин.

(4) При възникване на спор, свързан с верността и/или авторството на електронно писмо или съобщение, изпратено от или до член на сдружението, който е избрал да упражнява членствените си права по електронен път, то до доказване на противното се счита, че изпратеното от сдружението електронно писмо е получено от съответния негов член; изпратеното от този член електронно писмо е изпратено именно от него и че съдържанието му е такова, каквото е удостоверено от лицата, удостоверяващи верността на цитираните по-горе протоколи.

(5) Всеки член на сдружението има право да оспори верността и авторството на изпратено от него електронно писмо посредством писмена жалба, адресирана до Управителния съвет. Последният разглежда жалбата в първото редовно свое заседание, което следва след получаването й и се произнася с мотивирано решение, което се съобщава на жалбоподателя. Решението на Управителния съвет по тази алинея е окончателно.

 

Придобиване на членство

Чл.17. (1) Членовете на сдружението се приемат от Управителния съвет.

(2) Кандидатът отправя писмена молба до Управителния съвет, който я разглежда и решава по нея задължително на следващото си редовно заседание. В молбата изрично се посочва, че кандидатът приема и се задължава да спазва всички изисквания към членовете на сдружението съобразно Устава. При вземане на решение за приемане на нови членове, Управителния съвет може да вземе под внимание изразените от други членове на сдружението мнения по отношение на кандидатите. Членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет.

(3) Решението на Управителния съвет за отказ по молбата за членство подлежи на обжалване чрез него пред Общото събрание на сдружението в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на уведомяването. В този случай, Управителният съвет задължително включва въпроса за обсъждане на следващото Общо събрание на сдружението – редовно или извънредно и поканва жалбоподателя на него. Ако Общото събрание е свикано извънредно по инициатива на членове на сдружението, същите са длъжни да включат в дневния ред въпроса за обжалването на отказа за прием.

(4) На всяко Общо събрание Управителният съвет обявява новоприетите членове на сдружението.

(5) Управителния съвет на сдружението може да приема като членове и лица под 18 годишна възраст (младежко членство) без изискване за внасяне на членски внос; без право на глас в Общото събрание на сдружението и без право да бъдат избирани за членове на Управителния съвет.

 

Прекратяване на членство

Чл.18. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член на сдружението-физическо лице;
3. с изключване;
4. с прекратяването на сдружението;

5. при системно неплащане на членския внос;

6. при прекратяване на юридическото лице-член и откриването на производство по ликвидация на същото;

7. при откриване на производство по несъстоятелност на юридическото лице-член;
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет на Сдружението, вкл.
при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство
несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва чрез Управителния съвет пред Общото събрание на сдружението, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на уведомяването за изключване. Управителният съвет е длъжен да включи въпроса за изключването в дневния ред на следващото Общо събрание – редовно или извънредно. Когато Общото събрание е свикано извънредно по инициатива на членове на сдружението, те имат същото задължение за включване в дневния ред. Общото събрание с решение, взето с обикновено мнозинство потвърждава или отменя решението на Управителния съвет за изключването. Изключваният няма право да участва в гласуването.
(3) При прекратяване на членството сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски.

(4) Неплащането на членския внос е системно, когато са изминали три месеца от изтичането на срока за плащане. В този случай, се прилага редът по ал.2 по-горе.

 

 

ІІІ. ИМУЩЕСТВО.Имущество

Чл.19. Имуществото на сдружението се състои от парични средства, правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания и други права, регламентирани от закона.

 

Източници на средства на сдружението

Чл.20. (1) Всички членове на сдружението са длъжни да правят имуществени вноски под формата на членски внос. Членският внос е годишен и е в размер на 20.00 (двадесет) лева. Срокът за внасянето на годишния членски внос е до двадесет и четвърти май от годината, за която се отнася. Членският внос за годината на учредяване на сдружението се внася в срок от 7 (седем) дни, считано от датата на учредителното събрание. Върху просрочения членски внос не се дължи лихва.

(2) В Сдружението, по решение на Управителния съвет, могат да бъдат създавани неформални клубове, членството в които става срещу заплащане на членски внос по-висок от размера по ал.1. Членуването в подобен клуб е доброволно. Заплащането на членския внос по тази алинея се приема за заплащане на редовен годишен членски внос за членуване в Сдружението. Размерът на този по-висок членски внос се определя с единодушно решение на Управителния съвет.

(3) По решение на Общото събрание или по своя собствена инициатива членовете на сдружението могат да правят целеви парични и/или имуществени вноски за постигане на цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си, Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Когато вноските се правят по собствена инициатива, сдружението издава съответен документ на вносителя, в който се удостоверяват получените средства и целта, заради която са внесени. Общото събрание с изрично решение може да промени целта, за която ще бъдат изразходвани средствата събрани по този ред. В този случай, при несъгласие с решението, всеки вносител може да поиска писмено сдружението да му върне вноската, която той е направил.
(4) Сдружението в лицето на Управителния съвет може да получава дарения от
физически и юридически лица, да сключва договори за спонсорство, за реклама, да получава средства по целеви програми и проекти, доколкото всички те не обвързват сдружението с уговорки и поемане на ангажименти, които са в противоречие с настоящия Устав. Получените по реда на настоящата алинея средства се управляват и разходват по ред, определен от вътрешните актове на сдружението.

 

Допълнителна стопанска дейност

Чл.21. (1) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, която не е забранена от закона и доколкото не противоречи на целите на сдружението и този Устав.
(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, която е свързана с
предмета на дейност. Приходите от стопанската дейност се разходват само и единствено за постигане целите на сдружението.
(3) Сдружението не разпределя печалба.

 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението.

Чл.22. Органите на сдружението са Общото събрание и Управителният съвет.

Състав на Общото събрание

Чл.23. (1) В Общото събрание участвуват всички членове на сдружението, с право на глас.

(2) Членовете на сдружението участвуват в Общото събрание лично, чрез свой упълномощен представител или по електронен път.

Представителство

Чл.24. (1) Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице.
(2) Пълномощник на физическо лице може да бъде само
физическо лице, което е упълномощено с писмено пълномощно.
(3) Пълномощните се издават изрично за участие в Общото събрание на
сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой
заседания на събранието, както и само за гласуване по конкретни въпроси.
(4) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети
лица.
(5) Членовете на сдружението, които имат постоянен адрес в едно и също населено място, могат да бъдат представлявани в Общото събрание от едно лице, без да е налице изискване пълномощникът да има постоянен адрес в същото населено място.
(6) Един упълномощен може да представлява най-много трима пълномощника.

Компетентност на Общото събрание

Чл.25. Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на сдружението;
2. преобразува и прекратява сдружението;
3. избира и освобождава членовете на Управителния Съвет;
4. приема бюджета на сдружението;
5. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на
членство или за отказ за приемане;
6. приема отчета за дейността на Управителния съвет, както и освобождава членовете му от отговорност за дейността им през определен период;
7. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;

8. взема решение за членуване в други организации и за сдружаване с организации със сроден характер;

9. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и/или на целеви имуществени вноски;

10. назначава одитор за проверка на счетоводната отчетност, когато са налице законовите изисквания за това;

11. взема други решения, предвидени в Устава;

12. взема решение определени конкретни въпроси да се решават посредством гласуване с бюлетини изпратени до сдружението по пощата или чрез електронно писмо;

 

Провеждане на Общо събрание

Чл.26. (1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно – редовно Общо събрание.
(2) Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет – извънредно Общо събрание.

 

Свикване на Общото събрание

Чл.27. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на сдружението чрез писмена покана, съдържаща датата, часа, мястото и дневния ред за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Ако в последния случай Управителният съвет в срок 14 (четиринадесет) дни не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата се публикува на интернет страницата на сдружението – www.sinyabulgaria.org, най-малко 14 (четиринадесет) дни преди насрочения ден и се изпраща на всеки член на сдружението по имейл или по поща (според регистрацията на интернет-страницата).
(3) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
(4) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе и е законно колкото и лица да се явили.

(5) При гласуване всеки член има право на един глас.

(6) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

а) него, неговия съпруг/а или за негови роднини – по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;

б) лицето, с което живее на съпружески начала;

в) юридическото лице, в което същият е управител, директор, собственик или по пряк и/или косвен начин го контролира или може да наложи или възпрепятства вземането на решения;
(6) Решенията на общото събрание се вземат посредством явно гласуване с обикновено мнозинство, а в случаите на чл.20, ал.3 и чл.25, т.1 и т.2 – с мнозинство от 2/3 (две трети) от присъстващите на Общото събрание членове на сдружението, но не по-малко от 1/3 (една трета) от всички членове на сдружението.

(7) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения, освен ако с мнозинство от ¾ ( три четвърти) от присъстващите решат друго.

(8) Общото събрание се открива от Председателя на Управителния съвет на сдружението, като преди разглеждането на дневния ред се избират председателстващ на събранието, секретар и преброители (при необходимост). На Общото събрание не могат да присъстват лица, които не са членове на сдружението, освен ако с мнозинство от 2/3 от присъстващите се даде разрешение за това. За всяко заседание се води протокол от секретаря на Общото събрание.

(9) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

 

Управителен съвет

Чл.28. (1) Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от една година.
(2) Управителният съвет е в състав от 11/единадесет/ члена, които са членове на Сдружението.

(3) Членове на Управителния съвет могат да бъдат само физически лица.
(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

(5) Всеки член на Управителния съвет по време на мандата си може да подаде оставка. Последната се подава писмено, пред Управителния съвет, който е длъжен да я разгледа на първото си заседание след депозирането й.

(6) В случаите по предходната алинея, Управителният съвет е длъжен да включи в дневния ред на следващото Общо събрание избор на нови членове на Управителния съвет, които да попълнят числеността на състава му.

(7) Всеки член на Управителния съвет след избирането му подписва и депозира в сдружението декларация за липса всякакъв личен, материален, финансов и какъвто и да било друг интерес от избора. В същата декларация, новоизбрания член на Управителния съвет декларира, че ще изпълнява задълженията си само в интерес на сдружението. Неизпълнението на което и да било от декларираното се счита за виновно нарушение на този устав и е основание нарушилият член на Управителния съвет да бъде освободен от длъжност. Освобождаването става с решение на Общото събрание. До провеждането му, допусналият нарушението член на Управителния съвет не може да упражнява членствените си права като такъв.

(8) В случай че освободените от длъжност по предходната алинея са повече от половината от членовете на Управителния съвет, то същия е длъжен да свика незабавно Извънредно Общо събрание за избор на нови такива до попълване на целия състав.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл.29. (1) Управителният съвет има следните правомощия:

1. свиква Общото събрание

2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;

4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася за разглеждане на Общото събрание отчет за дейността на сдружението;

6. определя вътрешните правила, реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;

7. взема решения за създаване на помощни комисии – временни или постоянно действащи;

8. приема и изключва членове на сдружението;

9. взема решение за откриване и закриване на клонове;

10. приема други вътрешни актове;

11. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;

12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правомощията на Общото събрание.

13. определя ликвидатор, когато Общото събрание е взело решение за прекратяване на сдружението.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си
в интерес на сдружението и да пазят тайните на сдружението и след като престанат да
бъдат членове на съвета.
(3) Управителният съвет приема правила за работата си и избира Председател измежду
членовете си.
(4) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя му. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на всеки от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

(5) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) На заседанията на Управителния съвет могат да присъстват външни лица, ако са поканени от него.
(7) Управителният съвет приема решенията по чл.29, ал.1, т.3, т.6, т.8 и т.13 от настоящия Устав с единодушие, а останалите решения се приемат с обикновено мнозинство. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
(8) Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на сдружението.

 

Чл.30. (1) Членовете на сдружението имат право да дават насоки за управлението на същото до Управителния съвет.

(2) Тези насоки се дават чрез резолюция, която се приема с не по-малко от 2/3 (две трети) от гласовете на Общото събрание.

(3) Проектът за резолюция следва да бъде депозиран в сдружението.

(3) Когато проектът за резолюция е подписан от най-малко от 1/10 (една десета) от членовете на сдружението, Управителният съвет е длъжен да свика извънредно Общо събрание, не по-късно от 3 (три) месеца, считано от датата на депозирането на проекта, на което да я подложи на гласуване в дневния ред.

(4) Резолюцията трябва да бъде в съответствие с този устав и да съответства на целите на сдружението;

(5) Приетата от Общото събрание резолюция е задължителна за Управителния съвет.

 

Председател на Управителния съвет

Чл.31. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател и определя неговите функции, доколкото същите не са определени от този Устав.

(2) Председателят на Управителния съвет представлява сдружението пред трети лица и държавните органи и институции.

(3) Председателят на Управителния съвет назначава служители по трудови договори във връзка с функционирането на сдружението и осъществява правомощията на сдружението като работодател по Кодекса на труда и осигурител по Кодекса за социалното осигуряване.

 

Книги на Сдружението

Чл.32. (1) В Сдружението се водят следните книги:

а) книга за членовете: в нея се записват, за физическите лица – трите имена, ЕГН, постоянният адрес, адрес за кореспонденция , телефон за връзка и адрес на електронна поща (ако желае да посочи); за юридическите лица – фирма, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител, представител за сдружението (когато е различно лице), телефон за връзка, адрес на електронна поща (ако желае да посочи);

б) книга за протоколите от Общите събрания;

в) книга за протоколите от заседанията на Управителния съвет;

г) книги по счетоводната отчетност съобразно българското законодателство;

д) входящ и изходящ регистър на кореспонденцията;

е) регистър на членовете на сдружението, които упражняват членствените си права по пълномощие;

ж) регистър на членовете, които са избрали да упражняват правата си по електронен път, ведно с електронните им данни.

(2) Ръководещите Общите събрания и заседанията на Управителния съвет и лицата, изготвили протоколите, удостоверяват и отговарят за верността им.

(3) Всички книги се прошнуроват и се съхраняват от председателя на Управителния съвет на сдружението, или от оторизирано от него лице.

(4) Някои от книгите могат да бъдат водени в електронен вариант. В този случай Председателят на Управителния съвет отговаря за съхранението на данните.

Чл.33. Актовете и документите за собственост на сдружението се съхраняват безсрочно от председателя на Управителния съвет.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване

Чл.34. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. с решение на Съда в определените от Закона случаи.

 

 

VI. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.35. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2) При ликвидация се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

(3) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се решава от Общото събрание на сдружението.

 

 

Настоящият устав е приет на Учредително Общо събрание на сдружение с нестопанска цел „Синя България“, състояло се на 15.02.2014г. в гр.София, съобразно Учредителен протокол от същата дата, придружен със списък на учредителите, ведно с личните им подписи, в уверение на което Председателят и Секретарят на Учредителното събрание са положили своя подпис под този Устав.